Subsidieadvies

FORTIO-bedrijfsopleidingen is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO’s in Vlaanderen en bedraagt 40% of 30% afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Indien u in aanmerking wil komen voor deze steun, dient u binnen de 14 kalenderdagen na de startdatum van de opleiding een aanvraag in te dienen via www.kmo-portefeuille.be.

Ondernemers, kmo’s, organisaties en overheden kunnen besparen op (maat)opleidingen d.m.v. de KMO-portefeuille, sectorfondsen en/of diversiteitsplannen. Onze opleidingsadviseurs staan u bij met hun uitgebreide kennis van de verschillende beschikbare subsidies. Zij begeleiden u graag bij het aanvragen van de financiële hulpmiddelen en helpen u zo de opleidingskosten te drukken.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs kleine organisaties jaarlijks tot 10.000 EUR en middelgrote organisaties tot 15.000 EUR subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse Overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Heb ik recht op de KMO-Portefuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden :

  • De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie.
  • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest.
  • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn).
  • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacecode lijst).
  • VZW’s zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener).

Welke opleidingen kan ik laten subsidiëren?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming.

De opleiding moet bijdragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. E-learning wordt niet gesubsidieerd.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Vanaf 1 april 2016 kan een kleine KMO tot 10.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar via de KMO-portefeuille. Een middelgrote KMO kan tot 15.000 EUR subsidie ontvangen per kalenderjaar.

Het minimum projectbedrag bedraagt 100 EUR netto.

Niet enkel de opleidingskost wordt gesubsidieerd. Ook volgende kosten kunnen gesubsidieerd worden: kost van de opleiding, catering- en cursusmateriaal (voor zover er een functionele relatie is met de opleiding) en de verplaatsingskosten van de docent. Inschrijvingsgeld voor een examen komt enkel in aanmerking voor subsidiëring indien deze kost samen met de kost van de opleiding worden ingediend.

Wat is het erkenningsnummer van FORTIO?

Het erkenningsnummer van FORTIO-bedrijfsopleidingen is DV.O215511.

Betalingstermijn van 2 weken

De betaling van de opleiding dient binnen de 2 weken na inschrijving te gebeuren. Daarna vervalt de inschrijving en is er niet langer een plaats in de opleiding gereserveerd. De inschrijving vervalt eveneens indien de storting door de KMO-portefeuille niet binnen deze termijn gebeurd is.

Daarom adviseren wij alvast via overschrijving de btw te betalen.

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

Gratis nummer: 1700
Website: www.kmo-portefeuille.be
Voor verdere informatie kan je terecht bij Laura Lindelauf op het nummer +32 11 28 60 59 of via mail: laura.lindelauf@syntra-limburg.be

Sectorfonds

Een sectorfonds is een fonds, dat tot doel heeft het vermeende algemene belang van een bedrijfstak, zoals de bouwsector of de detailhandel te behartigen. De voornaamste inkomstenbronnen voor sectorfondsen zijn verplichte afdrachten door bedrijven en werknemers in de sector, alsmede overheidssubsidies. Elke sector stemt overeen met één of meerdere paritair samengesteld(e) (opleidings)fonds(en).

Diversiteitsplannen

Ondernemingen, organisaties en lokale besturen kunnen een subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een diversiteitsplan.
Het belang van een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit neemt toe. Steeds meer vrouwen werken, meer allochtonen zoeken hun weg op de arbeidsmarkt, de beroepsbevolking vergrijst en mensen met een beperking (arbeidshandicap) worden aangemoedigd om hun competenties aan te bieden op de arbeidsmarkt. 

Aanwerving van mensen uit kansengroepen kan soelaas bieden bij moeilijk in te vullen vacatures. Met andere woorden: niet alleen die groepen hebben baat bij een diversiteitsplan, alle andere werknemers en de werkgever halen er voordeel uit.

Vier soorten diversiteitsplannen

Om een plan op maat van jouw organisatie te ontwikkelen, kan je kiezen tussen vier soorten diversiteitsplannen:

  • Instapdiversiteitsplan: een ideale opstap naar een planmatig diversiteitsbeleid. De helft van de kosten voor de uitvoering van een instapdiversiteitsplan wordt gesubsidieerd met een maximum van 2.500 EUR.
  • Diversiteitsplan: een volledige en planmatige aanpak in vier stappen, met onder meer aandacht voor opleidings- en competentiebeleid en kwaliteit van de arbeid. 2/3 van de kosten van een diversiteitsplan kan worden gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 EUR.
  • Clusterdiversiteitsplan: één centrale aanvrager clustert een aantal organisaties met een gelijklopend diversiteitsplan. Het is een ideaal instrument voor een groep van kleinere organisaties uit één sector of voor units binnen een groter geheel. 2/3 van de kosten van elke deelnemende organisatie kan worden gesubsidieerd met een maximum van 3.000 EUR per deelnemende organisatie.
  • Groeidiversiteitsplan: diversiteit verankeren in het strategisch beleid van de organisatie om volop gebruik te maken van de meerwaarde van diversiteit. De helft van de kosten van een groeidiversiteitsplan kan worden gesubsidieerd met een maximum van 2.500 EUR.

Hoe kan ik een diversiteitsplan aanvragen?

Zorg dat je een Projectontwikkelaar toegewezen krijgt. Deze medewerkers van SERR en RESOC in je regio zullen je zonder extra kosten bijstaan en begeleiden bij het uitwerken van een diversiteitsplan op maat van uw bedrijf of organisatie.

Na overleg met deze projectontwikkelaar: vul samen met hem of haar het online formulier in via de webtoepassing Diversiteitsplannen Online